Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

3336 6d52 420

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viabagatela bagatela
Reposted fromheima heima viabagatela bagatela
6115 d456 420
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabagatela bagatela
1719 55e6 420
Reposted fromrol rol viabagatela bagatela
5329 b3af 420
Reposted fromverronique verronique viabagatela bagatela

July 12 2017

6782 bcca 420
Reposted fromfilmowy filmowy viabagatela bagatela
2666 e29f 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabagatela bagatela

July 10 2017

6906 9d50 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
6915 71d2 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
7328 9dab 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

July 01 2017

Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacomiendolirica comiendolirica
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacomiendolirica comiendolirica
1712 aea0 420
Reposted fromstroschek stroschek viacomiendolirica comiendolirica
8671 6677 420
6971 e219 420
1348 f3a1 420
5957 9cfd 420
8842 3c70 420
Reposted fromerial erial viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl